Rakennusalan ammat­tilai­nen – Rakennus­liike R. Lindholm

Rakennus­liike R. Lindholm palvelee sinua rakenta­miseen liitty­vissä asioissa Hangosta Helsinkiin.

Suoritamme kaikki työt luotettavasti kohtuu­hinnalla sekä laadusta tinki­mättä!

Rakentaminen, sanee­raus ja remontti al­kavat suunnit­telulla.

Rakentamisessa olemme mielel­lämme jo suunnit­teluvai­heessa mukana. Annamme oman ammatti­taitomme käyt­töösi, jolloin väl­tätte mahdolliset yllät­tävät takaiskut kesken rakennus­projektin. Ota siis yhteyttä jo suunnit­teluvai­heessa, jotta loppu­tulok­sesta saadaan paras mahdol­linen.

Ota yhteyttä niin etsitään sinulle toimiva ratkaisu raken­tamisen eri tilan­teisiin!